Stanovy RS ČUS Břeclav

S T A N O V Y

Regionálního sdružení ČUS Břeclav, z.s.

____________________________________________________________

 

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Spolek s názvem Regionální sdružení ČUS Břeclav, z.s. (dále jen RS ČUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. RS ČUS tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Břeclav (dle územního členění České republiky). RS ČUS může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Břeclav.

 

 1. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou členskými subjekty RS ČUS.

 

 1. Sídlem RS ČUS je Břeclav, Veslařská 1, 690 84.

 

 1. RS ČUS bylo přiděleno IČ: 499 63 287.

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 

 1. Základním účelem a hlavní činností RS ČUS je :

 

 1. vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,
 2. poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,
 3. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 4. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,
 5. provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
 6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 7. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení
 8. vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
 9. pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
 10. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
 11. spravovat vlastní majetek.

 

 1. RS ČUS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

 

III.

Orgány RS ČUS

 

 1. Orgány RS ČUS jsou :

 

 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. výbor jako orgán výkonný,
 3. předseda jako orgán statutární,
 4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

 1. Valná hromada.

 

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem RS ČUS. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů RS ČUS (dále i jen účastníci valné hromady). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

 

 • Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členským subjektům na elektronickou adresu, kterou členské subjekty pro účely komunikace sdělí, a zveřejněna na oficiálních stránkách RS ČUS.

 

 • Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

 

 • Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

 

 • Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 

 1. rozhodnutí o zrušení RS ČUS s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky RS ČUS; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,
 3. volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 5. schválení výsledku hospodaření,
 6. schválení rozpočtu,
 7. projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,
 8. projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,
 9. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem RS ČUS,
 10. určení hlavních směrů činnosti RS ČUS,
 11. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 12. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 13. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

 

 • Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

 • K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasného stanoviska nadpoloviční většiny přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

 

 • K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2.6. písm. a), b) a i) je potřeba souhlasného stanoviska alespoň 2/3 většina přítomných.

 

 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně RS ČUS nebo pro rozhodnutí o změně stanov či volbě orgánů RS ČUS. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

 • Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda RS ČUS nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 

 • Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle RS ČUS, a to v určených dnech a hodinách.

 

 

 1. Výbor

 

 • Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti RS ČUS v období mezi zasedáními valné hromady.

 

 • Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výboru, včetně předsedy, volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty RS ČUS. Podmínky kandidatury na člena výboru, včetně předsedy, upravuje volební řád.

 

 • Počet členů výboru stanovuje volební řád. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán RS ČUS. Počet členů výboru,včetně předsedy musí být lichý. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

 

 • Výbor volí ze svého středu místopředsedu. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci.

 

 • Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

 

 • Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

 • Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů RS ČUS.

 

 • Výbor zejména:

 

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. organizuje a řídí činnost RS ČUS,
 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy RS ČUS, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,
 5. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 6. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku RS ČUS,
 7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 8. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

 

 1. Předseda

 

 • Předseda je statutárním orgánem RS ČUS. Předseda zastupuje samostatně RS ČUS, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje RS ČUS v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit RS ČUS škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 

 • Předseda podepisuje za RS ČUS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu RS ČUS připojí svůj podpis.

 

 • V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže RS ČUS zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje RS ČUS v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.

 

 • Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.3. tohoto článku .

 

 1. Kontrolní komise

 

 • Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti RS ČUS řádně vedeny a vykonává-li RS ČUS činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy RS ČUS.

 

 • Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

 

 • Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

 

 

 • Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům RS ČUS a členským subjektům RS ČUS.

 

 • Kontrolní činnost dle bodu 5.6. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů RS ČUS, České unie sportu či členských subjektů RS ČUS. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů RS ČUS, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

 

 • Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

 

 1. kontrola hospodaření RS ČUS,
 2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak RS ČUS, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím RS ČUS či prostřednictvím České unie sportu
 3. kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty RS ČUS.

 

 • Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

IV.

Členství

 

 1. Druhy členství.

 

 1. Členství v RS ČUS je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 

 1. Členství se rozlišuje na:
 2. řádné
 3. přidružené
 4. evidované

 

 1. Řádným členem RS ČUS se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní klub či tělovýchovná jednota, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky. Sportovní klub či tělovýchovná jednota musí být založeny jako spolek s vlastní právní osobností a musí vyvíjet svou činnost na území okresu Břeclav.

 

 1. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky podané zájemcem o členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy, případně stanovy národního sportovního svazu a výpis ze spolkového rejstříku, zapisuje-li se zájemce o členství do tohoto rejstříku. Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností RS ČUS. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Zájemce o řádné členství se musí ztotožnit s účelem, hlavní činností RS ČUS a musí mít zájem podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy RS ČUS.

 

 1. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti RS ČUS a přispívat k naplnění jeho účelu.

 

 1. Přidruženým členem se může dále stát na základě svého rozhodnutí organizační složka/článek národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, který vyvíjí svou činnost na území okresu Břeclav. Právní povaha těchto organizačních složek/článků se odvíjí od stanov příslušného národního sportovního svazu. Mohou tak mít jak originální tak odvozenou právní osobnost. Zájemce o přidružené  členství se musí ztotožnit s účelem, hlavní činností RS ČUS a musí mít zájem podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy RS ČUS.

 

 1. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

 

 1. Evidovaným členem se stává fyzická osoba prostřednictvím svého členství ve sportovním klubu, tělovýchovné jednotě a to v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou řádnými členy RS ČUS dle těchto stanov.

 

 1. RS ČUS vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.

 

 1. Údaje o členech RS ČUS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností RS ČUS vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v RS ČUS podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny a současně potvrzuje, že s těmito podmínkami seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

 

 1. Každý řádný člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od RS ČUS na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

 

 1. Členská práva a povinnosti

 

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

 

 1. Členská práva, která přísluší všem členům:

 

 1. účastnit se  akcí, školení  a  seminářů pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných RS ČUS, a to  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 2. za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení RS ČUS,
 3. za stanovených podmínek využívat služeb RS ČUS,
 4. účastnit se jednání orgánů RS ČUS, jedná-li se o činnost či jednání daného člena,
 5. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 6. ukončit kdykoli své členství.

 

 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 

 1. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prostřednictvím svého zástupce,
 2. podílet se na řízení RS ČUS,
 3. volit do všech volených orgánů RS ČUS za podmínek dle těchto stanov
 4. být informován o činnosti RS ČUS,
 5. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti RS ČUS.

 

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 

 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti RS ČUS,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy RS ČUS a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů RS ČUS,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží RS ČUS k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno RS ČUS.

 

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

 

 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v RS ČUS,  pokud  o tom příslušný orgán RS ČUS podle stanov rozhodl,
 2. vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom příslušná statistická šetření (výkazy),
 3. poskytovat příslušným orgánům RS ČUS pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje nezbytné buď k plnění povinností RS ČUS nebo k využívání členských práv řádných členů.

 

 1. Zánik členství

 

 1. Členství v RS ČUS zaniká:

 

 1. vystoupením řádného či přidruženého člena; vystoupení musí být RS ČUS oznámeno písemně a musí z něj být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán členského subjektu,
 2. vyškrtnutím řádného člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů RS ČUS, usnesení a rozhodnutí orgánů RS ČUS nebo jiných členských povinností,
 4. zánikem řádného či přidruženého člena,
 5. zánikem RS ČUS bez právního nástupce,
 6. v případě evidovaného členství fyzické osoby zaniká členství v okamžiku, kdy tato osoba přestane být členem členského subjektu RS ČUS nebo v okamžiku, kdy je ukončeno členství členského subjektu v RS ČUS, jehož prostřednictvím bylo evidované členství založeno.

 

 1. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v RS ČUS, je povinen vypořádat své závazky vůči RS ČUS.

 

 1. Zánik členství vyloučením:

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se  v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou RS ČUS poskytl.

 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

 

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Majetek  a hospodaření

 

 1. Zdrojem majetku RS ČUS jsou zejména:

 

 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary

 

 1. Majetek RS ČUS je ve vlastnictví RS ČUS jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem RS ČUS může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

 1. V případě zrušení RS ČUS bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu RS ČUS. Jestliže RS ČUS obdrželo účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. Členství sportovních klubů, tělovýchovných jednota a organizačních složek/článků národních sportovních svazů vzniklé podle dosavadního znění stanov RS ČUS zůstává bez dalšího zachováno. Tyto subjekty jsou nadále členy RS ČUS.

 

 1. Valná hromada RS ČUS zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

 

 1. Tato změna stanov byla schválen valnou hromadou RS ČUS dne 21. 5. 2015.

 

 

 

 

František Stejskal, předseda RS

 

 

Stanovy ke stažení zde → Stanovy RS ČUS Břeclav